Jdi na obsah Jdi na menu
 


4.Vada,postižení,handicap-vymezení pojmu,spec.ped. metody a zásady,ucelená rehabilitační péče o postižené,složky a jejich obsah

Vada-ztráta či abnormalita v psychologické,anatomické nebo fyziologické struktuře či funkci.

Postižení-omezené nebo nedostatek schopnosti vykonávat určitou činnost způsobem nebo v rozsahu považovaném za normální pro lidskou bytost

Handicap-je záporný důsledek postižení na činnost jedince,znevýhodnění. Zasahije jednak kvalitu i kvantitu činnosti samotné,jednak postavení a sociální vztahy jedince.

Spec.metody a zásady

1.zásada prevence-vyžadují preventivní předcházení poruch po stránce somatické a psychické včasnými preventivními opatřeními.Patří sem prevence lékařská,zaměřená na předvházení defektů,pedagogická péče zaměřená na společenské faktory

2.zásada komplexnosti-vyžaduje poskytnutí péče ve všech složkách a úsecích komlexní rehabilitační péče a to jak v časovém,tak obsahovém uspořádání

3.zásada dispenzarizace-vyžaduje trvalou konrolu jedince,vedoucí k pocitu,že ve svém postižení není sám

4.zásada resocializace-vyžaduje,aby veškerá péče byla zaměřena na jeho socializaci či rasocializaci a k zařezení do společenského života

5.zásada optimálního prostředí-zařazování jedince do podnětného prostředí.V hraničním případě,vždy do vyšší kategorie výchovně vzdělávacích zařízení,k získání bohatších podnětů pro další vývoj.

Spec.ped. metody se dělí podle druhu použitých postupů a podle zaměření na : 1.redukační, 2. kompenzační, 3. rehabilitační

ad1)zaměřují se na zlepšování a zdokonalování výkonosti v oblasti postižené funkce. Výchova pro změněné okolnosti, podmínky a úkoly, na př. po úrazu, amputaci nohy, ruky, apod.

ad2)používají se tam,kde není možná reedukace postižené funkce.Např. při ztrátě zraku se jedinec učí číst a psát Braillovým písmem,děti se zbytky sluchu se učí odezírat apod.

ad3)navazují na obě předchozí metody a soustředují se na celou osobnost postiženého jedince.Snaží se upravovat společenské vztahy,podporovat možnosti pracovního zařazení,zaměřují se na subjektivní uspokojování postiženého jedince.

Rehabilitační činnost je mnohotvárná a vyžaduje spolupráci odborníků z oblasti zdravotnické,školské a sociální.

Druhy rehabilitace

1.léčebná-léčba medikamentózní,operativní, léčba rehabilitační,fyzioterapie,léčebná lázenská výchova,léčba prací-ergoterapie

2.výchovně vzdělávací-výchova a vzdělávání všeobecně i odborně,příprava na povolání,výchovné poradenství

3.pracovní-kvalifikace a rekvalifikace osob se změněnou prac. schopností,usiluje o rozvoj specifických vědomostí,dovedností,návyků znevýhodněných osob v pracovním procesu

4.sociální-zajištění zaměstnání,bydlení,dopravy,důchodu,zájmové a kulturní činnosti,snaží se všemi dostupnými prostředky o prevenci či odstranění defektivity (=důsledek defektu)

5.psychologická-psychologie klinická,pedagogická,sociální,pracovní. Psychorehabilitací se rozumí používání psychického ovlivnování postiženého při vyrovnávání se s vadou,v rozvoji motivace postiženého ke všem oblastem života.

6.technická-protézy a pomůcky ortopedické,ortodontické,akustické, odstranování architektonockých zábran

7.právní-zákony a směrnice k zajištění práv a péče pro postiženou mládež i dosp. občany

8.ekonomická-organizace a žízení vyrobní činnosti a produktivní práce invalidních občanů

Psychoterapie je záměrné upravování organismu psychologickými prostředky.K hlavním prostředkům,které pomáhají jedinci k dosažení normality a uplatnění jedince ve společnosti,patří navázání kontaktu s postiženým,rozhovor,působení pomocí knihy (biblioterapie),hudby(muzikoterapie),prací(ergoterapie),výtvarným uměním (arteterapie). Terapie probíhá individuálně,skupinově či v rámci rodinné péče.

5.MR-zákl.pojmy,vývoj péče,vznik,příčiny,prevence

MR je vývojová porucha integrace psychických funkcí a postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti-duševní,tělesné a sociální.Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezené v závislosti na stupni postižení.MR je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností.Znaky:1.postižení je trvalé,2.je vrozené.3.nižší adaptační schopnosti.Příčiny:MR může vzniknout v období-prenatálním(infekce matky,špatná výživa,RTG,toxické látky,drogy)

perinatálním(hypoxie,kleště),postnatálním(infekce novorozence,záněty mozku,úrazy,špatná výživa).Prevence:Mezinárodní liga společností pro MR formulovala 10 zásad:návštěva lékaře před početím,správná strava,nepožívat alkohol,nekouřit,žádné drogy,očkování,návštěva gen. poradny,žádné léky,ne RTG,vyhýbat se infekcím.

Demence:proces zastavení,rozpadu normálního ment.vývoje po 2.roce života.Rozdělujeme např.dětskou,stařeckou.

Pseudooligofrenie-zdánlivá MR-dítěti se nedostává potřebné stimulace,je výchovně zanedbané,psych.deprivace.Není trvalá,při změně prostředí,vhodné stimulaci dochází ke zlepšení stavu.

Stupně MR-lehká MR(IQ 69-50),středně těžká(IQ 49-35),těžká(IQ34-20),hluboká(IQ19 a níže).Jiná MR-stanovení stupně intelektové retardace je nesnadné pro přidružené senzorické nebo somatické postižení.Nespecifikovaná MR-ment.ret. je prokázána,ale není dostatek informací,aby bylo možno zařadit pacienta do jedné ze skupin.

Vývoj péče-dříve byli MR jedinci odkázání na pomoc rodiny,obce apod.Byli vyčleňování ze společnosti. Vývoj péče byl ovlivněn zejména náboženským a politickým smýšlením,kulturou a ekonomickou vyspělostí dané společnosti.Středověk-kláštery,kde byly zřizovány hospitaly.Počátkem 18.stol. se zřizují velké ústavy,kde jsou společně umístěni ment.ret. s vojáky,duševně chorými,žebravými a kriminálníky.Na počátku 19.stol. dochází ke specializaci ústavních zařízeních.Vedle ošetřovatelské péče zde zaujímá své postavení i výchovná a vzdělávací činnost.1871-první zařízení pro MR v Praze-Ernestinum.Zakladatel MuDr.Karel Slavoj Amerling.Současná péče preferuje transformovat velké ústavy,zlepšit jejich materiální vybavení,zaměřit se na komplexní péči o klienty,tzn.nejen uspokojovat jejich potřeby,ale i rozvíjet zájmy,posilovat dovednosti a vést je k soběstačnosti.

 

6.Klasifikace MR,diagnostika MR,poradenství

1.lehká MR(69-50) , 2.středně těžká MR(49-35), 3.těžká(34-20), 4.hluboká(19 a níže)

ad1.Do tří let lehké opoždění nebo zpomalení psych.motorického vývoje,mezi 3-6 rokem začínají problémy-malá slovní zásoba,opožděný vývoj řeči a komunikačních dovedností, různé vady řeči,obsahová chudost,nedostatečná zvídavost,stereotyp ve hře.Nejvýraznější problémy v období škol.docházky-konkrétní mechanické myšlení,omezená schopnost logického myšlení,slabší paměť,jemná a hrubá motorika je opožděna,porucha pohybové koordinace.Vzdělávání dle odpovídajícího vzdělávacího programu,nejčastěji ve spec. škole. Možnost zvládnutí jednoduchých učebních oborů.Mnoho dospělých je schopno práce a úspěšného udržování sociálních vztahů.Výskyt v celkovém počtu jedinců s MR – 80 %.

ad.2.Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn.Častý výskyt epilepsie,autismu a dalších neurologických a somatických potíží.Řeč je velmi jednoduchá,slovník obsahově chudý, jednoduché věty,někdy pouze nonverbální komunikace.Emociální labilita,časté nepřiměřené afektivní reakce.Slabá schopnost kombinace a usuzování.Vývoj jemné a hrubé motoriky zpomalen,celková neobratnost,nekoordinovanost pohybů.Samostatnost v sebeobsluze je mnohdy pouze částečná.Vzdělávání podle odpovídajícího vzdělávacího programu ve spec. školách,dále v praktických školách.Jednoduché pracovní zařazení,nejčastěji pod dohledem nebo v chráněném prostředí.Výskyt – 12%.

ad.3.Psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku,značná pohybová neobratnost,dlouhodobé osvojování koordinace pohybů.Časté somatické vady a příznaky celkového poškození CNS.Možnost osvojení zákl.hyg. návyků a prvků sebeobsluhy. Značné omezení psychických procesů,poruchy pozornosti.Minimální rozvoj komunikativních dovedností,řeč jednoduchá,omezená na jednotlivá slova-nemusí se vytvořit.Výrazné narušení afektivní sféry,nestálost nálad,impulzivita.Poznávají blízké osoby.Potřeba celoživotní péče. Vzdělávání-podle odpovídajících vzděl.prog. ve spec. školách.Výskyt – 7%.

ad.4.Těžké omezení motoriky,stereotypní automatické pohyby,kombinace s postižením sluchu, zraku,těžké neurologické poruchy.Poškození sluchového a zrakového vnímání. Ve většině případů neschopnost sebeobsluhy.Nonverbální komunikace beze smyslu,vykřiky, grimasy,nepoznává okolí.Lze dosáhnout porozumění jednoduchým požadavkům. Totální narušení afektivní sféry,sebepoškozování.Nedožívají se vyššího věku.Výskyt -1%. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené.

7.Školy a zařízení pro MR v ČR

Výchovu a vzdělávání lidí s MR chápeme jako celoživotní proces-kognitivní procesy probíhají značně pomaleji,je potřeba stálého opakování a prohlubování jejich znalostí a dovedností.

Základy výchovy ment. post. dětí spočívají v rodině.Té pomáhají různé rodičovské organizace a sdružení, ped.-psych. poradny a hlavně SPC.

1. předškolní vzdělávání

a) spec,mat.školy-rámcový vzdělávací program pro předšk. vzdělávání respektuje skutečnost,že oproti vzdělávání běžné populace dětí vyžaduje vzdělávání dětí se spec. vzdělávacími potřebami obvykle některé jiné,popřípadě další podmínky,např. v oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí,psychosociálního klimatu,organizace vzdělávání,jeho personálního a pedagogického zajištění,spolupráce školy s rodinou.Předškolní pedagog musí brát v úvahu speciální potřeby dětí,které liší podle charakteru a stupně postižení či znevýhodnění dítěte.Proto by měl být vzdělán v oblasti spec.ped

b)mat.školy-integrace dětí do běžné mat.školy znamená přiblížení se normálnímu prostředí a snížení nebezpečí izolace dítěte i jeho případnému vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků.To usnadnuje osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci dítěte.

2. základní vzdělávání

a)základní škola praktická-speciálními výchovnými a vzdělávacími prostředky a metodami umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí,dovedností a osobnostních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností a možností.Výuka vyžaduje spec.učební metody,vhodný výběr učiva a individ. přístup učitele a výrazní snížení počtu žáků ve třídě.

b)zákl.škola speciální-vychovává a vzdělává žáky s takovými nedostatky rozumového vývoje,pro které se nemohou vzdělávat podle vzdělávacích programů zákl. škol ani zákl.školy praktické.V těchto školách se vzdělávají zpravidla žáci s ment.post. středního až těžkého stupně.Cílem je rozvíjet psychické  i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomosti,dovednostmi a návyky,které jim umožní,aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.

c)přípravný stupeň zákl.školy spec.-poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým ment.post., souběžným postižením více vadami či autismem.Klade si za cíl umožnit školní vzdělávání těm žákům,kteří by vzhledem k těžšímu stupni MR a případně dalším důvodům nebyli schopni školního vzdělávání,ale u nichž jsou patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností,které by jim perspektivně mohly umožnit absolvovat zákl.školu spec nebo alespoň její část.

d)rehabilitační vzdělávací program-pro žáky s velmi závažným ment.post. které jim znemožnuje vzdělávání na úrovni spec. a prakt. školy,ale umožnuje jim,aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného spec.ped. vedení osvojovali některé elementární vědomosti,dovednosti a návyky,které jim umožní získat alespoň určitou dávku soběstačnosti,pomohou jim najít vhodnou formu komunikace s okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky.

3.další vzdělávání a profesní příprava mládeže

a)odborná učiliště-příprava žáků na profesní uplatnění s akcentem na předávání praktických dovedností

b)praktické školy-praktické rodinné školy

4.celoživotní vzdělávání lidí s ment.post.

a)večerní školy-opakování učiva,orientace v okolním světě a životě,rozvíjení komunikačních dovedností,práce s počítačem,výchovné a umělecké předměty

b)kurzy k doplnění vzdělání

c)aktivační centra-obecná  a praktická část

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

žádost

(Světluška, 24. 6. 2011 14:14)

Prosím autorku, pokud bude tak hodná a zdělí mi další info na můj mail. Potřebuji vědět jméno autora a rok vydání tohoto článku na www stránkách, děkuji. Svetluska82@seznam.cz