Jdi na obsah Jdi na menu
 


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

5. 1. 2008

INDIVIDUÁLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PLÁN

 

Školní rok 2006/2007

 

Jméno a příjmení žáka : S.G.

Datum narození : 14.1.1997

Stupeň : PŠ  S1 (r.4)

Škola : Dětský domov se spec. školami

Učební dokumenty : Vzdělávací program pro PŠ

Kontrolní vyšetření : dle potřeby

Učební a kompenzační pomůcky, vybavení učebny : učebnice PŠ, pracovní sešity a listy, Licovy tabulky, počítadlo, logopedické pomůcky, stavebnice aj.

Další upozornění : Slovní klasifikace

 

Učební plán jsem vypracovala na 2 měsíce : duben, květen

 

ČTENÍ

 

Duben :   Procvičování, upevňování čtení

                Čtení slov, vět s   k, K

               Čtení s předložkami   u   do    ke

               Náš slabikář str. 35 – 36

               Čtení psacího písma str. 92

Květen :  Procvičování, upevňování čtení

                Vnímání obsahu čteného textu – otázky a odpovědi

                Cvičení s obrázky

                Náš slabikář str. 37 – 38

                Čtení psacího písma str. 93

 

PSANÍ

 

Duben :   Grafomotorická cvičení

                Opakování procvičování

                Nácvik psaní   k

                Procvičování psaní  ve slovech ( kůl, kolo, láká, také apod.)

                Psaní podle diktátu

Květen :  Grafomotorická cvičení

                Opakování, upevňování již známých písmen v jednoduchých větách

                Nácvik psaní       ž

                Procvičování psaní   z   ž   ve slovech ( zima, leze, žene, žíla aj.)

 

POČTY

 

Duben :   Opakování  +  -   do 16,       =  do 16

                Číselná řada  0,1  -  20  a zpět

                Vyvození čísla 17, postavení v č. řadě, psaní č. 17

                Vyvození +,- do 17 bez přechodu

                Procvičování  +  -  do 17 bez přechodu

                Prostorové útvary – kvádr, válec

                Počítání s penězi

                Rozklad č. 17

Květen :  Opakování +  -  do 17, číselná řada 0,1 – 20

                Vyvození č. 18, psaní č. 18

                Vyvození  +  -  do 18 bez přechodu

                Vyvození č. 19, psaní č. 19

                Postavení č. 19 v číselné řadě do 20

                Vyvození  +  -  do 20 bez přechodu

                Procvičování  +  -  do 20 bez přechodu

                Rozklad č. 18 a 19

 

 

VĚCNÉ  UČENÍ

 

Výuka bude prolínat učivem prvouky ve 2. třídě. Žák si bude průběžně osvojovat nové poznatky na základě pozorování konkrétních jevů, předmětů a situací. Výuka se bude opírat

o vlastní praktické zkušenosti žáka.

Obsah učiva : Třída, škola, okolí školy

                       Kalendář přírody, roční období, změny v přírodě

                       Péče o zdraví a bezpečnost, osobní hygiena, zdravá výživa

                       Bezpečnost při hrách a sportech

                       Učíme se nakupovat – peníze, potraviny, nákup v obchodě

                       Já a moje rodina – jméno a příjmení, sourozenci, příbuzní, vztahy v rodině,

                                                     byt a zařízení bytu

V průběhu celého školního roku zařazovat prvky u ochrany životního prostředí. Soustavně zdůrazňovat a poučovat o bezpečnosti. Zařazovat témata o BESIP a prvky dopravní výchovy. Využívat pomůcek.

 

 

ŘEČOVÁ  VÝCHOVA

 

Duben :   Vyprávění podle obrázků : Jaro – L.č. 90,97

                Hádanky : L.č. 86

                Procvičování známých říkadel

                Poslech pohádek pro nejmenší

                Dýchací a relaxační cvičení

Květen :  Rytmizace známých říkadel

                Poslech pohádek pro nejmenší

                Volná reprodukce pohádek pro nejmenší

                Dýchací a relaxační cvičení v přírodě – podle počasí

 

 

HUDEBNÍ  VÝCHOVA

 

Duben :    Opakování zpěvu známých písní a rytmizace říkadel

                 Nácvik nové písně : Pohádka

                 Procvičování nové písně ( dramatizace – 33)

                 Spojení jednoduchých tělesných cvičení s hudebním doprovodem (bubínek, klavír)

Květen :  Opakování zpěvu známých písní a rytmizace říkadel

                Nácvik nové písně : Šel tudy, měl dudy

                Procvičování nové písně

                Hra na jednoduché hudební nástroje u známých písní (Orfův instrumentář – hůlky,

                bubínek, tamburína, triangl)

                Dýchací a relaxační cvičení  

Během školního roku vhodně propojovat s hodinami výtvarné výchovy, řečové výchovy a logopedie, zařadit návštěvy dětských divadelních představení v Litoměřicích. Dát na hlasovou hygienu. Vhodně doplňovat dýchací a relaxační cvičení.

 

 

PRACOVNÍ  VYUČOVÁNÍ

 

Duben :   Práce s papírem, kartonem a drobnými předměty ( květy na špejli, jarní motivy)

                Práce v keramické dílně – tvorba z ruky (zvonečky – červenice, jemný šamot,

                                                           béžová hlína)

               Pěstitelské práce – příprava školného záhonu na setí

               Konstrukční práce se stavebnicemi, na písku, mozaiky

Květen :  Práce v keramické dílně – zdobení, glazování zvonečků

                Pěstitelské práce – práce na školním záhoně – sázení (hrách, ředkvičky, okrasné

                                                                                           dýně. kukuřoce)

                Hry na pískovišti – stavba silnic a hradů

                Stavba objektů z přírodnin – z klacíků, kamínků, listů, šišek apod.

 

 

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA

 

Duben :   Výtvarné osvojování skutečnosti - ilustrace k říkadlům s jarní tématikou

                Práce s dětskou hračkou a loutkou

                Kreslení – jarní květiny (voskovky a olejové pastely)

                Malování – světlá a tmavá plocha

Květen :  Prostorové vytváření – objekty z přírodnin v exteriéru

                Kreslení – volné téma

                Pěstování smyslu pro krásu přírody – vycházka do okolí Dlažkovic

                (barvy a útvary v přírodě)

                Malování – hra s barvou – barvy jara

 

 

TĚLESNÁ  VÝCHOVA

 

Duben :   Pohybová a rytmická cvičení s reprodukovanou hudbou či bubínkem

               Cvičení na stanovištích, překonávání překážek, překážková dráha

               Cvičení na žíněnkách

               Vyrovnávací a protahovací cvičení

               Dýchací cvičení

Květen :  Pohybové hry na hřišti – honičky, na mrazíka, na rampouchy

               Cvičení v přírodě – základy turistiky (orientační body na vymezené trase, běh

                                               s chůzí )

               Míčové hry na hřišti – na jelena, na třetího, házení o zem, házení se střídáním

               Relaxační a dýchací cvičení

V průběhu celého školního roku dbát na dodržování a osvojování zásad bezpečnosti při cvičení. Zařazovat prvky zdravotní tělesné výchovy a relaxační cvičení.

 

 

 

 

 

              

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář